Videozáznamy

 

VIDEOZÁZNAMY :

 • KONTROLA ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE – ČASTÉ CHYBY ŠKOL
 • ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE ŠKOL
 • NOVINKY V LEGISLATIVĚ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ
 • OCHRANA OZNAMOVATELŮ
 • SPISOVÁ SLUŽBA V PRAXI ŠKOL PRO ZAČÁTEČNÍKY
 • AKTUÁLNÍ OTÁZKY PRACOVNÍHO PRÁVA
 • Zadávání veřejných zakázek v roce 2021 pro dodavatele, včetně aktuálních změn zákona
 • Intrastat -změny od roku 2022   
 •  
 • KONTROLA ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE – ČASTÉ CHYBY ŠKOL

Obsah: Webinář se zaměří na problematiku kontrol České školní inspekce, a to převážně na chyby, se kterými se inspektoři ve škole setkávají. Kromě samotného představení problematických oblastí bude v průběhu přiblíženo, jak je možné chybám předcházet. K dispozici bude jako výstup prezentace i nahrávka webináře.

Lektor: Mgr. Bc. Eliška Wellech – advokátka, lektorka, poradce pro školy a školská zařízení, autorka a spoluautorka publikací k novému občanskému zákoníku.

Cena 300,-Kč + DPH

 • ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE ŠKOL

Obsah: Webinář představí ucelený přehled základní dokumentace, kterou má každá škola mít, s důrazem a nezbytné náležitosti hlavních dokumentů. Představí také nejčastější chyby, které se v těchto dokumentech vyskytují. Blíže se podíváme na školní řád, vnitřní řády (školní družina, jídelny), vzdělávací programy, preventivní program či koncepci školy. 

Lektor: Mgr. Bc. Eliška Wellech – advokátka, lektorka, poradce pro školy a školská zařízení, autorka a spoluautorka publikací k novému občanskému zákoníku.

Cena 300,-Kč + DPH

 • NOVINKY V LEGISLATIVĚ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ

Obsah : Webinář představí ucelený přehled novinek v legislativě pro oblast školství – novely zákonů, vyhlášek. Dalším tématem je České školní inspekce a jejich specifický plán úkolů pro tento rok.

Lektor:  Mgr. Eliška Wellech -– advokátka, lektorka, poradce pro školy a školská zařízení, autorka a spoluautorka publikací k novému občanskému zákoníku.

 

Cena 300,-Kč + DPH

 • OCHRANA OZNAMOVATELŮ

Obsah semináře: Vymezení oznamovací činnosti – rozsah, výjimky, způsob podání oznámení

Chráněné osoby – kdo může být oznamovatelem

Odvetná opatření – pojem, rozsah (před jakým jednáním je oznamovatel chráněn)

Ochrana před odvetným opatřením – jak je oznamovatel chráněn

Vnitřní oznamovací systém – povinný subjekt a jeho povinnosti, přijímání oznámení, vymezení tzv. příslušné osoby, evidence a uchování a uchovávání oznámení

Působnost Ministerstva spravedlnosti

Kontrolní činnost / přestupky

Lektor JUDr. Petr Podrazil, Ph.D. - odborný asistent a garant oboru pracovního práva na Katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty UPOL

Cena 300,-Kč + DPH

 • SPISOVÁ SLUŽBA V PRAXI ŠKOL PRO ZAČÁTEČNÍKY

Seminář je určen školám a školským zařízením. Cílem semináře je seznámit posluchače s platnou legislativou v oblasti spisové služby a archivnictví zastoupenou zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a dopadem novely toho předpisu na původce dokumentů.

Obsah : Legislativa: seznámení s aktuální legislativou i souvisejícími předpisy, povinnosti veřejnoprávních i soukromoprávních původců dokumentů dle zákona
Tvorba spisových řádů a spisových a skartačních plánů – kde najdu pomoc či radu
Představení spisové služby: operace související s příjmem, evidencí, rozdělováním, oběhem, vyřizováním, vyhotovováním, podepisováním, odesíláním, ukládáním a vyřazováním dokumentů – jak na to  Příjem digitálních dokumentů: návaznost operací spisové služby na systém datových schránek, elektronickou adresu podatelny a samostatné evidence dokumentů – co s tím Ukládání dokumentů v příručních registraturách a jejich rozdělení podle historické hodnoty do kategorií A, S, V – jak a jak dlouho uchovávat

Skartační řízení: podrobnosti přípravy a průběhu skartačního řízení, předávání archiválií do archivů. - na koho se obrátit
Kontroly: hlavní chyby původců, podoba a vybavení spisoven, přestupky a pokuty – co všechno bych měl mít

Lektorka: Mgr. Galina Rucká – ředitelka Státního okresního archivu Hodonín, archivářka a historička

Cena 300 Kč + DPH

 • AKTUÁLNÍ OTÁZKY PRACOVNÍHO PRÁVA

Obsah: Seminář je věnován praktickým otázkám pracovního práva, mezi něž se řadí problematika sjednávání pracovních smluv, odměňování zaměstnanců či rozvrhování pracovní doby. Speciálně se seminář zaměří na novou úpravu dovolené či propouštění zaměstnanců pro nadbytečnost. Seminář je určen všem zaměstnavatelům, zvláště pak personalistům a vedoucím zaměstnancům.

Lektor JUDr. Petr Podrazil, Ph.D.- - odborný asistent a garant oboru pracovního práva na Katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty UPOL

Cena 300 Kč + DPH / osobu

 • Zadávání veřejných zakázek v roce 2021 pro dodavatele, včetně aktuálních změn zákona

Základní postupy a vymezení jednotlivých druhů veřejných zakázek

Vymezení veřejných zakázek dle zákona a základní judikatura

Obecná definice dle zákona č. 134/2016 Sb.

Možnost přístupu k veřejným zakázkám pro dodavatele

Žádost o úpravu textu zadávací dokumentace nebo obchodních podmínek, vysvětlení dokumentace

Novely zákona v roce 2021

Judikatura vztahující se k základním zásadám a judikatura určující způsob kontroly veřejných zakázek

Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, evropské předpisy,

Procesní postup při zadávání veřejných zakázek, kvalifikace dodavatele, uzavření smlouvy, změny závazku

Druhy zadávacích řízení, volba druhu zadávacího řízení ve vztahu k povinnostem dodavatele

Elektronizace veřejných zakázek, způsob komunikace

Podání nabídky do elektronického nástroje

Forma obrany proti nezákonnému postupu zadavatele

Forma doručování (originály dokumentů, konverze dokumentů)

Zákon č. 134/2016 Sb., dotační pravidla, komentářová literatura, judikatura

Lektor : Mgr. Ing Ivo Macek – Advokátní kancelář Tinthoferová, Vedoucí autorského kolektivu pro komentář k zákonu č.134/ 2016 Sb o zadávání veřejných zakázek, pro nakladatelství Leges s r o a Atlas consulting spol s r o .(v rámci právního systému Codexis), psaní vybraných komentovaných ustanovení zákona, koordinace postupů jednotlivých spoluautorů, komunikace s nakladatelstvími.

Cena 400,- Kč + DPH 

 

VIDEOZÁZNAM - Intrastat změny pro rok 2022

Příp. bude k dispozici od ledna 2022 v podobě VIDEOZÁZNAMU , který Vám bude časově neomezeně k dispozici. Možnost předobjednávky.
Cena videozáznamu 968,-Kč vč. DPH.

 

 

 

Objednat můžete prostřednictvím online přihlášky - zvolit videozáznam

https://www.education-inspiration.com/index.php/prihlaska

FB skupina https://www.facebook.com/projektovedny.cz

Kontaktní tel.číslo pro bližší informace : +420608816131