Neadekvátní, ohrožující péče o děti – webinář - č.j.: MSMT-21713/2022-1-741

realizováno 7. a 8.6.2023 - 13:00-14: 30 hod. 15:00-15:45

 

Cílová skupina : pedagogové volného casu, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.st. a 2.st. ZŠ, gymnázií, SOŠ a SOU, MŠ, speciální pedagogové, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení, učitelé VOŠ

 

ANOTACE:

Mapována je problematika dysfunkčních, rozpadajících, zanedbávajících rodin, jejichž ohrožující působení zásadním a devastujícím způsobem zasahuje do vývoje dětské populace, v negativním smyslu ovlivňuje psychiku dětí vyrůstajících v ohrožujícím prostředí. Narušuje jejich osobnostní růst, snižuje kognitivní výkon, podmiňuje poruchy chování a emocí, navyšuje riziko školního selhávání. Závažnost těchto dopadů vyžaduje odbornost a plánovitost preventivního působení, posílení pedagogického sektoru, zodpovědnost přístupu k osvětě a k celkové rodinné politice státu.

1.blok – 90 minut

1. Formy ohrožující péče o děti – vymezení jednotlivých forem ohrožující péče na a) týrání dítěte tělesné, emoční, b) zneužívání dítěte sexuální, pracovní, ekonomické, c) zanedbávání dítěte, d) psychická deprivace

2. Charakteristika sociálního prostředí, emoční klima v rodinném prostředí – rodina versus ústavní zařízení, socioekonomická a kulturní úroveň rodinného prostředí, míra emoční saturace dítěte, vliv podnětnosti prostředí a intenzity vzájemných vztahů

2.blok (90 minut)

3. Vztahová patologie, patologické interakce rodičů, vychovatelů s dítětem – vlivy vzájemné interakce v rámci rodiny, její intenzity a kvality, charakteristika efektivní interakce, dopad na zdravý vývoj dítěte, významná rizika a) na straně rodičů, b) na straně dítěte, c) na straně sociálního prostředí, vzájemné kombinace rizikových faktorů

4. Psychická deprivace a její důsledky – definice psychické deprivace, důsledky psychické deprivace dopadající na oblast kognitivního, motorického vývoje dítěte, významné narušení vývoje osobnosti, charakteristické projevy v oblasti chování a v oblasti sociálních vztahů u emočně deprivovaných dětí

3.blok – 90 minut

5. Týrané a zneužívané dítě – dopady tělesného, emočního týrání na kognitivní, emoční a tělesný vývoj dětí, podíl organických vlivů, charakteristické projevy týraných dětí, důsledky týrání (úzkostnost, deprese, poruchy chování, autodestrukce, sociální odtažitost, snížená míra sebehodnocení, agresivita, zvýšené riziko delikvence v období dospívání), následky sexuálního zneužívání, traumatizace dítěte sexuálním zneužitím

6. Možnosti prevence, využití psychologické, terapeutické pomoci – celospolečenská prevence, prevence zaměřená na rizikové skupiny, spolupráce pediatrů, sociálních pracovníků a pedagogů, systém poradenských služeb, poradny pro mezilidské vztahy, centra pro rodinu, individuální a skupinová terapie

Lektor:

PhDr. Jana Petrášová

pracovní zkušenosti:

psycholog SPC Kyjov

1996-2013          psycholog Dětského centra Kyjov, Strážovská 965, 697 01 Kyjov,

2013-01.06.2022

ředitelka Krůčku Kyjov – centrum služeb pro děti, p.o,

t.č. (od r. 2021) školní psycholog MŠ, ZŠ, praktická škola a DD Kyjov

Člen pracovní skupiny při MŠMT – expertní skupina pro posuzování diagnostiky a diagnostických nástrojů (od r.2013) 

Člen asociace pracovníků speciálně pedagogických center

Člen výboru Společnosti sociální pediatrie ČLS JEP

Aktivní účastník celoživotního vzdělávání v rámci   Společnosti sociální pediatrie ČLS JEP

Cena : 1200,-Kč + DPH/ osobu

Možnost přihlásit se přes odkaz přihláška www.vzdelavejmese.com

Řízení školního stravování - 13.6.2023 – (4x 45 min.)  08:30 – 12:00 hod. – čj. akreditace – MSMT – 21713/2022–1–741  

Úvodní část vzdělávacího programu se bude zabývat legislativními změnami, povinnou dokumentací, vnitřním řádem školní jídelny výživovými normami, finančními normativy, podmínkami poskytování školního stravování.

V obsahu se objeví, důležitost spolupráce ředitele školy s vedoucí školní jídelny, vhodné a úspěšné strategie,  stimulace pracovníků k inovacím a změnám, techniky a formy týmové práce. Další část se bude věnovat klíčové oblasti změn bezpečnosti a ochraně zdraví, trendy ve školním stravování – pestrost stravy; požadavky rodičů na individuální stravování, bufety a nápojové automaty, nová legislativní opatření, projekty k podpoře zdravého stravování, pitný režim, poskytování informací, aj. V průběhu programu bude prostor k diskuzi a výměně zkušeností.

Obsah programu:

Úvodní část vzdělávacího programu se bude zabývat legislativními změnami, povinnou dokumentací, vnitřním řádem školní jídelny výživovými normami, finančními normativy, podmínkami poskytování školního stravování.

V obsahu se objeví problematika managementu řízení školního stravování, vnější a vnitřní faktory i vnitřní zdroje školní jídelny, klíčové oblasti změn, důležitost spolupráce ředitele školy s vedoucí školní jídelny, vhodné a úspěšné strategie,  stimulace pracovníků k inovacím a změnám, techniky a formy týmové práce. Další část se bude věnovat bezpečnosti a ochraně zdraví, trendy ve školním stravování – pestrost stravy; požadavky rodičů na individuální stravování, bufety a nápojové automaty, nová legislativní opatření, projekty k podpoře zdravého stravování, pitný režim, poskytování informací, specifika stravování mimo školu aj. V průběhu programu bude prostor k diskuzi a výměně zkušeností.

Vzdělávací cíl:

Účastníci se seznámí s aktuálními legislativními změnami a získají návody jak  je aplikovat  do praxe. Naučí se nové přístupy v oblasti manažerského řízení školní jídelny. Získají povědomí o nových nárocích na vedení školní jídelny a budou v ní umět vytvořit podmínky pro realizaci inovativních a efektivních změn.

Cena 600,-Kč + DPH / osobu
 
lektor :Mgr. Alena Strosserová

Vzdělání:
 1985 SZŠ Školská, Praha, obor dietní sestra
 2006 PdF Praha, obor Školský management
 2017 PdF Praha, obor Management vzdělávání
Praxe:
 Nutriční terapeut v Ústřední vojenské nemocnici – 9 let
 Metodik školního stravování – 25 let
 Šéfredaktor Zpravodaje pro školní stravování – 10 let
 
 
Možnost přihlásit se přes webové stránky www.projektovedny.cz odkaz přihláška

Veřejné zakázky v oblasti školství– webinář - (4x 45 min.) 15.6.2023     - 14:00- 15.30 a 16:00-18:45 hod. - čj. akreditace – MSMT -255/2022-1-79

Webinář je zaměřen na praktické rady v oblasti zadávání veřejných zakázek, a to od zadávacího řízení, vypracování zadávací dokumentace až po podpis smlouvy s vítězem výběrového řízení.

Program:

 1. Druhy veřejných zakázek a jejich specifika ve školství
  1. veřejné zakázky malého rozsahu
  2. podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky
  3. veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce
 2. Zadávací dokumentace – povinné náležitosti
  1. technické podmínky
  2. kvalifikační předpoklady (základní, profesní, ekonomické, finanční, technické) a jejich prokazování
  3. zadávání částí zakázek
  4. oznámení zadávacího řízení
 3. Procesní řízení veřejných zakázek – krok za krokem
  1. výzva k podání nabídky
  2. lhůty a jejich dodržování
  3. otevírání, posuzování a hodnocení nabídek
  4. ukončení a zrušení zadávacího řízení
  5. uzavření smlouvy

f) změny smluv – příležitosti i rizika
4. Diskuse a poradenství konkrétních projektů

 Cena: 600,-Kč + DPH / osobu

 Lektorka. Ing. Petra SCHWARZOVÁ – působí ve školství více než 25 let, z toho přes 15 let ve vedoucích funkcích (od roku 2013 jako ředitelka gymnázia). Zároveň se dlouhodobě zabývá lektorskou činností zaměřenou na financování škol, projektovou činnost v rámci programů EU a management ve školství. Lektorsky spolupracuje s Ústavem práva a právní vědy, o.p.s., kde garantuje modul Financování školy profesního vzdělávání MBA. Je autorkou řady odborných článků zaměřených na financování a ekonomiku ve školství. 

 

Možnost přihlášení - odkaz přihláška - 

https://www.education-inspiration.com/index.php/prihlaska

Dietní stravování –webinář 13.6.2023 - (4x 45 min.) 12.30-16:00 hod.

Základy výživy – stručný přehled základních pojmů a souvislostí z oblasti výživy, zejména pak orientované na děti a studenty.

Co je dieta a náš dietní systém – základní popis dietního systému zavedeného v ČR a jeho aplikace ve zdravotnických zařízeních. Vysvětlení souvislosti mezi dietním systémem v nemocnicích a školských zařízeních.

Nutriční terapeut – co to znamená, jak vybrat, jak vypadá registrace, jací nutriční terapeuti mohou dle zákona v zařízení školního stravování nastavovat systém dietní výživy

Dietní stravování dle vyhlášky – podrobný rozklad vyhlášky č–107/2005 Sb., v platném znění, zaměřeno na části, které ošetřují dietní stravování

Změna vyhlášky 17/2015 – důsledky změny v postupech zavádění dietního stravování

Doporučení MŠMT – uvedení znění doporučení k dietnímu stravování s komentářem pro aplikace do praxe.

Donášení dietní stravy rodiči – uvedení dokumentu hlavního hygienika k této problematice, praktické návody na aplikaci do praxe.

Příklad ze Slovenska

Správná výrobní praxe aneb co si připravit, než pozvete nutriční

Normování a receptury – návod, jak postupovat v rámci platné legislativy a dostupných materiálů pro dietní stravování.

Diety z doporučení: bezlepková a šetřící

Další diety – diabetická, bezezbytková, jaterní

Alergie – jak postupovat z hlediska dietního stravování

Cena: 600,- Kč + DPH / osobu

 

lektor: Mgr. Alena Strosserová

Vzdělání:

 • 1985 SZŠ Školská, Praha, obor dietní sestra
 • 2006 PdF Praha, obor Školský management
 • 2017 PdF Praha, obor Management vzdělávání
 • Praxe:
 • Nutriční terapeut v Ústřední vojenské nemocnici – 9 let
 • Metodik školního stravování – 25 let
 • Šéfredaktor Zpravodaje pro školní stravování – 10 let

Možnost přihlášení přes odkaz přihláška na webových stránkáh www.projektovedny.cz

Hudebně – hravá angličtina v MŠ  - webinář

realizováno : 15.6.2023 – (4 x 45 min.) – 9:00  - 12:30 hod.

Účastník získá:

 • představu o tom, jak kvalitně vést lekce (kroužek) angličtiny se zaměřením na děti od 3 do 6 let
 • metodické rady a náměty vedoucí k osvojování základů cizího jazyka
 • zásobník her, aktivit a námětů využitelných ve své pedagogické praxi

Obsah akce – podrobný přehled témat výuky

Vzdělávací program nabídne účastníkům semináře metodické rady a náměty vedoucí k osvojování cizího jazyka u dětí ve věku od 3 do 6 let. Účastníci získají zásobník her, aktivit a námětů využitelných v pedagogické praxi.

Přehled témat výuky:

I. blok

Představení se, úvodní představovací aktivity – (např.:Welcome songs – vlastní tvorba lektorky)

Aktivity vhodné při vytváření nové skupiny – (např.:I am.and I LIKE/ DISLIKE…)

Aktivity vhodné pro pravidelné zahajování lekcí angličtiny – (např.:Hello songs – UKÁZKY různých verzí)

„Energisers“ –(např. Peel banana)

Práce s „FLASH CARDS“ – (secret hat)

II. blok

Jak děti správně motivovat – (např.: netlačit na mluvený projev, TPR)

Práce s plyšákem při výuce angličtiny - (např. imitace přirozeného dialogu)

Pohybové hry – (např.:Make a group of…)

Klidové hry – (např.:Chinese whisper – různé alternativy dle věku a pokročilosti dětí)

Sada písniček dle věku(např.: vlastní lektorky – Months, Days)

Básničky pro děti - (např.:Number one)

Knížky -

- pro pedagogy(např.:Classroom English, Simon Gill)

- pro děti na výuku(např.:Where´s Spot?)

Pomůcky ideální mít připraveny pro každou lekci - (např.:hula hup)

Cena 800,-Kč   + DPH / osobu

Lektorka.: Mgr. Hana Čagánková

vzdělání: Učitelství pro 1. st. ZŠ + anglický jazyk pro 1.st. ZŠ, PDF UPOL
FCE (úroveň B2) – mezinárodní certifikát z angličtiny
SZZ z AJ (úroveň C1)
práce:
OSVČ: soukromá lektorka angličtiny pro děti i dospělé (od roku 2006 do současnosti) – ONLINE + OFFLINE
HPP: učitelka angličtiny a hudební výchovy a Montessori v soukromé DS Čtyřlístek v Olomouci (AJORODINKA o.p.s.)
pedagogická praxe: 16 let praxe s výukou angličtiny

 Neakreditováno

Přihlásit se můžete prostřednictvím online přihlášky - www.vzdelavejmese.com