Název semináře

Vztahy na pracovišti – dá se s nimi pracovat, dají se zlepšovat?

Realizace v konkrétních školách dle požadavků škol

Posílení synergických vztahů v pracovním prostředí na základě osobní zkušenosti.

Řešíte nevraživost nebo špatný styl komunikace ve vašem kolektivu?

Jsou vaši kolegové odborníky na slovo vzatými, ale nejsou kolektivními hráči, což nabourává soudržnost a výkonnost týmu?

Chybí jim sociální cítění?

Pojďme se společně zamyslet nad tím, zda by změna přístupu k těmto jednotlivcům nepomohla celému kolektivu.

Během semináře se dozvíte, jaký význam má empatie a jak lze pomocí koučování dosáhnout větší pohody na pracovišti. Prostřednictvím osobních zkušeností lektorky z práce ve školství budete moct nahlédnout a srovnat možné varianty řešení při zdánlivě pohodové atmosféře ve vašem kolektivu. Vymezíme si pracovní vztahy a jejich role v utváření zdravého a produktivního pracovního prostředí.

OBSAH:

1/ Úvod

2/ Příklady z oblasti pracovních vztahů ve školství jako základ a zdroj pro porovnání situace v dané škole.

Identifikace klíčových situací.

Řešení konfliktů nebo rozdílných názorů v rámci týmu.

3/ Jak získané zkušenosti mohou pomáhat při řešení pracovních vztahů ve škole.

Synergie mezi pracovními vztahy, empatií a koučováním.

Metody využitelné pro vedení týmu, pro větší spokojenost zaměstnanců a zvyšování výkonnosti jednotlivců.

Jak empatický přístup v komunikaci může zmírnit konflikty a podpořit spolupráci.

4/ Závěr

Shrnutí klíčových poznatků a důležitosti koučování i empatie v pracovních vztazích.

Podněty pro rozvoj a zkvalitnění pracovních vztahů v daném kolektivu.

Možnost individuálního koučinku.

Délka semináře 2x 90minut

PhDr. Eva Blažková, certifikovaná koučka, lektorka vzdělávání dospělých

www.evablazkova.cz

Zkušenosti s koučinkem a lektorováním jsem získala dlouholetou praxí v manažerské pozici. V každé pracovní pozici jsem se musela vypořádávat s vypjatými, nepředvídatelnými situacemi, a používat krizový management.

Po více než patnáctileté zkušenosti ve školství, kde jsem prošla několika pozicemi, od vyučující, lektorky, asistentky, ekonomky, až po zástupce ředitele pro ekonomickou oblast a šéfku konferenčního servisu, jsem se rozhodla předávat své zkušenosti se vztahy na pracovišti dál.

Soustavná práce s lidmi mě přivedla k zájmu o koučování. Nejprve k osobnímu, nesenému snahou stále se zlepšovat, ale také umět se lépe vyrovnávat s pracovním stresem. Zjistila jsem, že je to cesta, jak měnit život svůj i ostatních.  

 

Dosažené vzdělání

2003–2009      doktorské studium na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor andragogika, rigorózní práce na téma Optimalizace vzdělávání pedagogických pracovníků, zakončeno titulem PhDr.

1988–1992      Obchodní akademie Mohelnice

Pracovní zkušenosti

2013–2022      Univerzita Palackého v Olomouci, vedoucí Konferenčního servisu, hlavní řešitel programu ABSOLVENT, samostatná odborná referentka

2011–2013      Univerzita Palackého v Olomouci, organizační garant, tutor

2010–2011      Kariérový a personální servis s.r.o. Olomouc, obchodní zástupce

1992–2010      Obchodní akademie Mohelnice, asistentka, zástupce ředitele

Absolvované kurzy

2011 – kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých lektor vzdělávání dospělých​

2022 – oborná zkouška podle zákona 170/2018 Sb. v oblasti životního a neživotního pojištění osvědčení EFPA odborný finanční konzultant

2022 – Akreditovaný kurz koučinku certifikát MINDSET COACH​

„Nežádoucí problémové chování žáka s PAS na základní škole“ – jak řešit, jak mu předcházet a jak se z toho „nezbláznit“(možnost využití pro žáky se SPCH – spec. poruchami chování) - webinář

Získání námětů na procesuální schémata nácviku žádoucího chování, formulářů, krizového plánu pro prevenci vzniku problémových situací, tabulek pro mapování žáka při agresivním, nežádoucím chování

Termín: 27. 11. 2023 14:00 – 17:30 hodin

Cílová skupina: učitelé 1. i 2. stupně, speciální pedagogové, asistenti, vychovatelé, školní metodici prevence, všichni, koho problematika zajímá

Webinář je zaměřen na nežádoucí problémové chování žáků s PAS – možnost využití u SPCH na základní škole, jak na pasivní x aktivní typ sociálního chování, žádoucí x nežádoucí chování – procesuální schémata, Krizový plán pro prevenci vzniku problémových situací týkajících se žáka s PAS, SPCH, monitoring, motivační systém, záznamový arch, medikace, role AP, rodina, třída – práce s třídou, mapování tříd

Bude rozdělen do 4 bloků: časová dotace: 4 hodiny

  • Blok

Úvod, seznámení s účastníky webináře, očekávání

Základní pojmy, charakteristika PAS, typy žáků

Základní specifika v chování žáka na základě diagnostické triády

  • Blok

Přístupy, organizace, motivace, podle typu žáka s PAS – pasivní x aktivní typ sociálního chování

Klasifikace, druhy chování u žáků s PAS

Mám žáka s PAS s nežádoucím chováním ve třídě – monitoring – co mu předchází, záznamový arch, co je žádoucí x nežádoucí, jak na nácvik žádoucího chování

  • Blok

Jak předcházet konfliktům, kdo mi pomůže

Krizový plán pro prevenci vzniku problémových situací týkajících se žáka s PAS – táhneme za jeden provaz, role asistenta pedagoga

Pravidla třídy, práce s třídou x agresivní chování žáka s PAS – žák znemožňující výuku sobě i ostatním

Na co jako učitel mám právo, jak řešit jednotlivé situace, opora, role SPC

Komunikace s rodiči – opora, úskalí

  • Blok

Jak o sebe pečovat, pohled školního metodika prevence, speciálního pedagoga – jak nebýt na daný problém sám

Rady získané praxí se žáky jako školní metodik prevence, třídní učitel, speciální pedagog

Cena : 800,-Kč + DPH / osobu

 

Možnost přihlášení přes odkaz www.vzdělavejmese.com

Aktivizační činnosti v hodinách ČJ a M v 1. – 3. ročníku (nejen) u žáků s SVP– webinář

realizováno – 6. a 7.12.2023 - 15:00-16:30 hod.

. Vzdělávací cíl:

  • Vytvořit přehled vhodných aktivizačních metod učení žáků s SVP a doplnit jej o metody nové
  • Seznámit s ukázkou aktivit v hodinách ČJ a M, které přispívají k inkluzi
  • Seznámit účastníky s praktickým a efektivním využitím vhodných aktivizačních metod v běžných třídách
  • Sdílet příklady dobré praxe
  • Poskytnout účastníkům prostor pro konzultaci 

Cílovou skupinou jsou: vedoucí pedagogičtí pracovníci , učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé speciálních škol asistenti pedagoga

 

Obsah :

 

1.blok 90 minut

Žák s SVP (LMP, ADHD, PAS)

Spolupráce AP s pedagogem (při výuce i mimo ni)

Struktura vyučovací hodiny

Motivace ve výuce

2.blok 90minut

Hra jako aktivizační prvek výuky (hry s pohybem – psychomotorické hry, logické hry, soutěže – pozitiva, negativa)

Náměty a praktické ukázky činností do výuky českého jazyka

Náměty a praktické ukázky činností do výuky matematiky

Sdílení zkušeností, diskuse

Lektor: Mgr. Jana Tylová – dlouholetý pedagog ve speciální škole, lektorka v oblasti speciální pedagogiky

Cena : 1600,- Kč + DPH / osobu

Realizováno prostřednictvím google meet

Možnost přihlásit se přes odkaz – www.vzdělávejmese.com

 

Neadekvátní, ohrožující péče o děti – webinář – 6x 45 min.

č.j. akreditace : MSMT-21713/2022-1-741 realizováno - 5. a 6.12.2023 13:00-15:30 hod.

Cílová skupina : pedagogové volného casu, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.st. a 2.st. ZŠ, gymnázií, SOŠ a SOU, MŠ, speciální pedagogové, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení, učitelé VOŠ

 

ANOTACE:

Mapována je problematika dysfunkčních, rozpadajících, zanedbávajících rodin, jejichž ohrožující působení zásadním a devastujícím způsobem zasahuje do vývoje dětské populace, v negativním smyslu ovlivňuje psychiku dětí vyrůstajících v ohrožujícím prostředí. Narušuje jejich osobnostní růst, snižuje kognitivní výkon, podmiňuje poruchy chování a emocí, navyšuje riziko školního selhávání. Závažnost těchto dopadů vyžaduje odbornost a plánovitost preventivního působení, posílení pedagogického sektoru, zodpovědnost přístupu k osvětě a k celkové rodinné politice státu.

1.blok – 90 minut

1. Formy ohrožující péče o děti – vymezení jednotlivých forem ohrožující péče na a) týrání dítěte tělesné, emoční, b) zneužívání dítěte sexuální, pracovní, ekonomické, c) zanedbávání dítěte, d) psychická deprivace

2. Charakteristika sociálního prostředí, emoční klima v rodinném prostředí – rodina versus ústavní zařízení, socioekonomická a kulturní úroveň rodinného prostředí, míra emoční saturace dítěte, vliv podnětnosti prostředí a intenzity vzájemných vztahů

2.blok (90 minut)

3. Vztahová patologie, patologické interakce rodičů, vychovatelů s dítětem – vlivy vzájemné interakce v rámci rodiny, její intenzity a kvality, charakteristika efektivní interakce, dopad na zdravý vývoj dítěte, významná rizika a) na straně rodičů, b) na straně dítěte, c) na straně sociálního prostředí, vzájemné kombinace rizikových faktorů

4. Psychická deprivace a její důsledky – definice psychické deprivace, důsledky psychické deprivace dopadající na oblast kognitivního, motorického vývoje dítěte, významné narušení vývoje osobnosti, charakteristické projevy v oblasti chování a v oblasti sociálních vztahů u emočně deprivovaných dětí

3.blok – 90 minut

5. Týrané a zneužívané dítě – dopady tělesného, emočního týrání na kognitivní, emoční a tělesný vývoj dětí, podíl organických vlivů, charakteristické projevy týraných dětí, důsledky týrání (úzkostnost, deprese, poruchy chování, autodestrukce, sociální odtažitost, snížená míra sebehodnocení, agresivita, zvýšené riziko delikvence v období dospívání), následky sexuálního zneužívání, traumatizace dítěte sexuálním zneužitím

6. Možnosti prevence, využití psychologické, terapeutické pomoci – celospolečenská prevence, prevence zaměřená na rizikové skupiny, spolupráce pediatrů, sociálních pracovníků a pedagogů, systém poradenských služeb, poradny pro mezilidské vztahy, centra pro rodinu, individuální a skupinová terapie

Lektor:

PhDr. Jana Petrášová

pracovní zkušenosti:

psycholog SPC Kyjov

1996-2013          psycholog Dětského centra Kyjov, Strážovská 965, 697 01 Kyjov,

2013-01.06.2022

ředitelka Krůčku Kyjov – centrum služeb pro děti, p.o,

t.č. (od r. 2021) školní psycholog MŠ, ZŠ, praktická škola a DD Kyjov

Člen pracovní skupiny při MŠMT – expertní skupina pro posuzování diagnostiky a diagnostických nástrojů (od r.2013) 

Člen asociace pracovníků speciálně pedagogických center

Člen výboru Společnosti sociální pediatrie ČLS JEP

Aktivní účastník celoživotního vzdělávání v rámci   Společnosti sociální pediatrie ČLS JEP

Cena : 1200,-Kč + DPH/ osobu

Možnost přihlásit se přes odkaz přihláška www.vzdelavejmese.com

FKSP aktuálně - webinář

Termín: 8.1.2024 - 14:00-17:30 hod.

Správná tvorba a čerpání FKSP není vůbec jednoduchou záležitostí. Škola mnohdy naráží kvůli rozmanitosti možností čerpání tohoto fondu na specifické nejasnosti a obtíže. Zejména v roce 2024 došlo k rapidním změnám.

Seminář se dotkne aktuálních změn v oblasti čerpání benefitů v souvislosti s legislativními změnami a její aplikace do praxe. Zároveň se budeme zabývat i daňovým dopadem na čerpání benefitů z FKSP, jelikož v dané oblasti došlo pro rok 2024 také k velkým změnám.

Obsah semináře:

Legislativa související s čerpáním FKSP

Změny v legislativě v důsledku konsolidačního balíčku (např. Zákon o rozpočtových pravidlech, Zákon o dani z příjmu, změny v prováděcích předpisech).

Zodpovědnost za FKSP a tvorba rozpočtu

Správné čerpání FKSP v souvislosti s novou legislativou

Zdaňování benefitů FKSP a jejich dopad na rozpočet školy

 

Lektorka.:Ing. Petra SCHWARZOVÁ – působí ve školství více než 25 let, z toho přes 15 let ve vedoucích funkcích (od roku 2013 jako ředitelka gymnázia). Zároveň se dlouhodobě zabývá lektorskou činností zaměřenou na financování škol, projektovou činnost v rámci programů EU a management ve školství. Lektorsky spolupracuje s Ústavem práva a právní vědy, o.p.s., kde garantuje modul Financování školy profesního vzdělávání MBA. Je autorkou řady odborných článků zaměřených na financování a ekonomiku ve školství.

Webinář bude realizován v prostředí google meetu. Možno realizovat v rámci OPJAK.

neakreditováno

Cena 600,- Kč + DPH / osobu

 

Možnost přihlášení - odkaz přihláška -www.vzdelavejmese.com